Κυριακή, 27 Απριλίου 2014 13:05

Συνταξιοδοτικά - ασφαλιστικά θέματα στελεχών Ε.Δ. και Σ.Α.

Κυριακή, 27 Απρίλιος 2014 09:13                                 
snap0011Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά την 1-1-2015 συνταξιοδοτούνται με τη βασική και την αναλογική σύνταξη.
Ερώτημα: Ποιες περικοπές - μειώσεις έχουν γίνει στους συνταξιούχους στρατιωτικούς;
1. Η μηνιαία εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ), που θεσπίστηκε με το άρθ. 11 Ν. 3865/2010, όπως ισχύει με την παρ. 13 του αρθ. 2 του Ν. 4002/2011. Το ποσό της παρακράτησης προσδιορίζεται ποσοστιαία στη διαφορά των μεικτών αποδοχών της μηνιαίας σύνταξης από... το ποσό των 1.400 ευρώ και άνω. Το τελικό ποσό μετά την παρακράτηση δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.400 ευρώ.
2. Η επιπλέον μηνιαία εισφορά αλληλεγγύης σε συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος (Ν. 4002/11). Το ποσό της εν λόγω παρακράτησης προσδιορίζεται ποσοστιαία στη διαφορά των μεικτών αποδοχών της κύριας σύνταξης από το ποσό των 1.700 ευρώ και άνω και αφού πρωτύτερα έχει αφαιρεθεί η παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης (προηγούμενη περίπτωση). Το τελικό ποσό μετά την παρακράτηση δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.700 ευρώ.
3. Η μείωση κατά 40%, που προβλέπεται από το άρθρο 2 του Ν. 4024/2011, στο ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί με τριάντα πέντε (35) τουλάχιστον έτη πραγματικής ασφάλισης, αφού πρωτύτερα έχει αφαιρεθεί η παρακράτηση των εισφορών αλληλεγγύης (προηγούμενες περιπτώσεις). Όσοι δεν εμπίπτουν στην ως άνω μείωση (40%) έχουν μείωση κατά 20% στο ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ, αφού πρωτύτερα έχει αφαιρεθεί η παρακράτηση των εισφορών αλληλεγγύης (προηγούμενες περιπτώσεις).
4. Η επιπλέον μείωση κατά 12% στο ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξής που υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ από 1.1.2012, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του Ν. 4051/2012.
5. Ο Ν. 4093/2012 με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν και νέες περικοπές στις συντάξιμες αποδοχές, όπως η κατάργηση από 01.01.2013 των επιδομάτων δώρων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας για όλους τους μόνιμους στρατιωτικούς που υπηρετούν και στους τρεις κλάδους. Επίσης, η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων, άνω των 1.000 ευρώ που καταβάλλονται από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, μειώνεται αρχικά σε ποσοστό 5% για συντάξεις από 1.000-1.500 ευρώ, από 1.500 ευρώ και έως 2.000 σε ποσοστό 10% και από 2.000 ευρώ και άνω σε ποσοστό 15%. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μείωση με αναδρομική ισχύ από 01.08.2012 στις μεικτές αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών, με συνέπεια να αναπροσαρμοστεί προς τα κάτω με αναδρομική ισχύ και η σύνταξη των αποστράτων από 01.08.2012.
Ερώτημα: Πώς υπολογίζεται το ποσό της σύνταξης;
1. Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2010, όποτε και αν αποχωρήσουν, ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής τους θα παραμείνει ίδιος με τον σημερινό. Δηλαδή, με δύο τρόπους ως ακολούθως:
α) Για χρόνο ασφάλισης μέχρι 31-12-2007, το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης 80% των τελευταίων συνταξιοδοτικών αποδοχών (βασικός μισθός, χρονοεπίδομα, 176 ευρώ και 71,92 ευρώ) επί 35 έτη διά τα έτη ασφάλισης μέχρι το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα. β) Για χρόνο ασφάλισης μετά την 1-1-2007, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της τελευταίας πενταετίας (από 1-1-2008 και μετά) επί του μειωμένου ποσοστού αναπλήρωσης. Το ποσοστό αναπλήρωσης μειώνεται 1% για κάθε έτος μετά την 1-1-2008, όπου πλέον το 80% που ίσχυε μέχρι την 31-12-2007 καταλήγει στο 70% το 2017.
2. Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης πριν την 31-12-2014 το τμήμα της μηνιαίας σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε έτος ασφάλισης από 1-1-2013 και μετά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.
3. Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά την 1-1-2015 συνταξιοδοτούνται με τη βασική και την αναλογική σύνταξη:
α) Η βασική καταβάλλεται από την ημερομηνία συνταξιοδότησης του υπαλλήλου από το Δημόσιο και το ύψος της ορίζεται (με τα δεδομένα του 2010) στα 360 ευρώ μεικτά. Η αναπροσαρμογή του προβλέπεται από το 2014 ανάλογα με την ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).
β) Η αναλογική σύνταξη περιλαμβάνει δύο τμήματα:
(1). Το αναλογικό τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης μέχρι την 31-12-2010 και το οποίο υπολογίζεται με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές που ισχύουν στον χρόνο συνταξιοδότησης. (2). Το αναλογικό τμήμα σύνταξης για τα χρόνια υπηρεσίας από 1-1-2011 μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης.
Ερώτημα: Πότε θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα οι τρίτεκνοι στρατιωτικοί (οικογένειες με τρία παιδιά);
Από την 1-1-2011 και μετά, η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των τριτέκνων (ανδρών-γυναικών) επέρχεται με τη συμπλήρωση 21 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Όσοι συμπληρώνουν το 2012 τα 20 έτη πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση των 23 ετών, ενώ όσοι συμπληρώνουν το 2013 τα 20 έτη υποβάλλουν αίτηση μετά τη συμπλήρωση των 25 ετών.
Από την 1-1-2014 η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των τριτέκνων γίνεται με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις, όπως και στους υπόλοιπους συναδέλφους. Επισημαίνεται ότι η προσθήκη της μάχιμης πενταετίας, σε περίπτωση συνταξιοδότησης τριτέκνου, γίνεται για τους άνδρες μετά τη συμπλήρωση των 24½ ετών συντάξιμης υπηρεσίας και για τις γυναίκες με τη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης, όπως ισχύει για κάθε έτος μετά το 2011 (21 έτη το 2011 και 23 έτη το 2012).
(ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 26/04/2014 – ΛΟΥΚΑΣ Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
Δικηγόρος & πρώην υφυπουργός Εθνικής Άμυνας - Σ.Λ.)
Διαβάστηκε 7647 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 27 Απριλίου 2014 13:27

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek Chinese (Simplified) English French German Italian Russian Serbian

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ipa2020-t01-prosfores

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Τεύχος 4

EFHMERIDAANAGENNHSH2 p

Online τώρα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 52 επισκέπτες και κανένα μέλος

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ (n.18)

dinami18

ΠΡΟΣΦΟΡΑ WIND

www.diktyoshopvip.gr

Μπες τώρα στο
κάνε εγγραφή δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού που έχεις από τον Συνεταιρισμό Αστυνομικών Θεσσαλονίκης και αξιοποίησε τις εκπληκτικές τιμές σε υπηρεσίες και προϊόντα κινητής τηλεφωνίας. ΔΙΚΤΥΟ - Κ. Καραμανλή 143 Θεσ/νίκη. Τηλ. 2310-311611